The recited Quran at Makki Masjid in 1430 A.H. during Taraweeh Prayer. Dr. Shaikh So’oud Ash-Shuraim, Shaikh Abdurrahman As-Sudais, Shaikh Mahir Al-Muayqili and Shaikh Abdullah ibn Awwaad Al-Juhani led people in this prayer.

more...