The recited Quran at Nabawi Masjid in 1430 A.H. during Taraweeh Prayer. Shaikh Ali Al-Huthaifi, Shaikh Abd Al-Muhsin Al-Qasim, Shaikh Sa’d Al-Ghamidi and Shaikh Salah Al-Bedair led people in this prayer.

more...